Responsive image

ITA โรงพยาบาลวิหารแดง


- 2.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เและเจ้าหน้าที่
- 2.2 คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่
- 2.3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.3.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563
- 2.3.2 แผนการจัดสรรเงินบำรุง (ครุภัณฑ์ต่าง ๆ , งานจ้างเหมา , โครงการต่าง ๆ , งานก่อสร้าง)
- 2.3.3 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและอวัยวะเทียม , วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ , วัสดุทันตกรรม และยา
- 2.3.4 แผนที่ได้รับจัดสรรงบค่าบริการทางการแพทย์เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563
- 2.3.5 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด - ปลดประกาศ
- 2.3.6 ภาพถ่ายตอนติดประกาศ
- 2.3.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูล
- 2.3.8 บันทึกข้อความ รายงานการประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
- 2.3.9 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
- 2.3.10 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
- 2.3.11 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
- 2.3.12 บันทึกข้อความ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
- 2.3.13 ประกาศ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- 2.3.14 แนวทางปฏิบัติ สป. ว่าด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 2.3.15 แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp)
- 2.3.16 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.3.17 ประกาศโรงพยาบาล การเผยแพร่ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2.3.18 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์
- 2.3.19 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
- 2.3.20 หลักฐานการ Print Screen
- 2.3.21 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย
- 2.3.22 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ 2563

- 4.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
- 4.2.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561
- 4.2.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561
- 4.2.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
- 4.2.4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
- 4.2.5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 4.2.6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
- 4.2.7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
- 4.2.8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
- 4.2.9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
- 4.2.10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
- 4.2.11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
- 4.2.12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562
- 4.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- 4.4 หลักฐานการ Print Screen
- 4.5 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
- 4.5.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
- 4.5.2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ
- 4.5.3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ

- 9.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
- - 9.2.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
- - 9.2.2 โครงสร้างความรับผิดชอบและการประสานงาน
- - 9.2.3 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- - 9.2.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
- - 9.2.5 ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
- - 9.2.6 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
- - 9.2.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- - 9.2.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
- - 9.2.9 อินโพกราฟฟิคคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- - 9.2.10 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
- 9.3 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- 9.4 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
- - 9.4.1 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
- 9.5 แผนการจัดสรรงบประมาณ
- 9.6 แผนการใช้เงินบำรุง
- 9.7 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- - 9.7.1 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทั่วไป รอบ 6 เดือน
- - 9.7.2 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทั่วไป รอบ 12 เดือน
- - 9.7.3 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือน
- - 9.7.4 รายงานสรุปผลการร้องเรียนทุจริต รอบ 12 เดือน
- 9.8 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- - 9.8.1 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ
- - 9.8.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
- - 9.8.3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 และวงเงินเกิน 100,000
- - 9.8.4 มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- - 9.8.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ 2563
- - - 9.8.5.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
- - - 9.8.5.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
- - - 9.8.5.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
- - - 9.8.5.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
- - - 9.8.5.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
- - - 9.8.5.6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
- - - 9.8.5.7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
- - - 9.8.5.8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
- - - 9.8.5.9 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
- - - 9.8.5.10 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
- 9.9 บันทึกข้อความ กรอบแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- 9.10 โครงสร้างโรงพยาบาล
- 9.11 Flowchart การเข้ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก – ผู้ป่วยใน
- 9.12 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
- 9.13 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชน

- 13.1 บันทึกข้อความ การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์
- 13.2 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับการเจ้าหน้าที่
- 13.3 หลักฐานการประชุมชี้แจกทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์การ
- 13.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
- 13.5 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน
- 13.6 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- 13.7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
- 13.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- 13.9 หลักเกณฑ์การประเมินเพิ่มค่าจ้าง พกส.
- 13.10 แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
- 13.11 Hospital Profile โรงพยาบาลวิหารแดง
- 13.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณชน

- 17.1 บันทึกข้อความ ขออนุญาตเผยแพร่
- 17.2 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน
- 17.3 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย
- 17.4 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
- 17.5 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
- 17.6 ประกาศมาตรการป้องกันการรับเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค
- 17.7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง
- 17.8 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557
- 17.9 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด
- 17.10 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
- 17.11 รายงานสรุปผลประกาศ
- 17.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน